Kjøpsbetingelser

Betingelser ved kjøp

Vilkårene i vedlagte dokument gjelder for kjøp hos AV1 Shop.no (Contribo as).
Vi gjør oppmerksom på at det er forskjellige regler for forbruker og næringskjøp.
Ved privat kjøp gjelder «lov om forbrukerkjøp» (forbrukerkjøpsloven) og det er en angrefrist på kjøp/leieavtale på 14 dager. Angrerett-skjema er vedlagt ordrebekreftelsen. Eller du kan laste den ned her

Betingelser ved kjøp

Priser
Priser i vår nettbutikk er oppgitt med eller uten mva. Kunden velger selv hvilken variant som er aktuell. Fraktutgifter, transportforsikring og ansvarsforsikring er ikke inkludert. Dersom ikke annet avtales benyttes Posten/Bring sine satser.

Tilbud
Tilbud er bare bindende innenfor angitt tidsbegrensning, ellers 30 dager. Bestilling fra kjøper bekreftet ved e-post eller SMS regnes som bindende kjøpsavtale. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgers skriftlige samtykke.

Levering
Leveringstiden vil i noen grad være avhengig av AV! Shop.no sine leverandører. Selger forplikter seg til å gjøre det som er mulig for at leveringstiden skal overholdes. Forsinket levering er ikke alene grunnlag for annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Selger kan kreve oppgjør som om leveranse har skjedd, dersom kjøper ikke har anledning til å ta i mot varen på det avtalte tidspunkt. Lagring kan belastes kjøper og skjer for kjøpers risiko. Ved kjøp benyttes Postens løsning som heter «Klimanøytral postpakke» eller tilsvarende forsendelsesordning som innebærer at kjøper henter varen på nærmeste postkontor eller «post i butikk».
Postens til enhver tid gjeldende satser benyttes.

Forsikring
I det øyeblikk varen forlater selgers eiendom, er kjøper ansvarlig for forsikringen av varene. Transportforsikring inngår ikke i vareprisene, med mindre dette er avtalt og kan dokumenteres. Ved leie påhviler det leietager å sørge for ansvars-, ulykkes- og annen nødvendig forsikring, slik at utleier holdes skadesløs ved eventuell skade på mennesker, eiendom og utstyr.

Salgspant
Gjeldende lov om salgspant gjelder. Varene er selgers eiendom inntil de er betalt i sin helhet. Evt forringelse av varens verdi, samt renter og omkostninger er kjøpers ansvar.

Reklamasjon
Kjøper har selv ansvar for å kontrollere at varen(e) ikke har feil eller mangler, og må i de tilfelle kjøpsloven for forbrukerkjøp gjelder, forholde seg til denne lovs angrefrist og klagefrist. I motsatt fall vil ikke reklamasjon aksepteres. Dersom klagen gjelder feil eller mangel som ikke umiddelbart kan oppdages ved mottagelse av varen, må reklamasjon finne sted skriftlig så snart mangelen avdekkes.

Betalingsbetingelser

Levering skjer mot kontant betaling dersom ikke annet er avtalt i form av datert faktura el.l. Ved for sen betaling gjelder den til enhver tid gjeldende offentlig godkjente morarente-sats. Klage gir ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen.

Garanti
Ved forbrukerkjøp gjelder den til enhver tid gjeldende «kjøpslov for forbrukerkjøp».
Ved næringskjøp gjelder ikke denne loven. Reklamasjonsrett framsatt av kjøper gjelder bare skader som skyldes fabrikasjons- og/eller materialfeil. Dersom reklamasjon gir medhold, skal selger gratis foreta reparasjon og utskiftning av defekte deler på utstyr som faller inn under reklamasjonsretten. Transportkostnader dekkes av kjøper. Reklamasjonsretten bortfaller dersom det av kjøper eller av annen person på vegne/initiativ av kjøper, er foretatt utilbørlig inngrep eller utvendig tilpasning eller tilkobling som ikke er i tråd med varens hensikt, eller om det pga ukyndig bruk og/eller mangelfullt vedlikehold oppstår skade på utstyret. Reklamasjonsretten bortfaller også dersom ikke betalingsbetingelsene oppfylles av kjøper/leietager. Unntak fra reklamasjonsrett/garanti gjelder for deler som regnes som slitedeler. Reklamasjon på feil eller mangler forårsaket av hendelser som regnes som «act of God» kvalifiserer ikke til reparasjon eller erstatning.

Ansvar

Med unntak av varer der det er særlig spesifisert (f.eks. demo-brukt vare) er selger forpliktet til å levere feilfrie og funksjonsdyktige produkter som dessuten overholder de ytelser og spesifikasjoner som oppgis ved kjøpstidspunktet. Dersom det kan påvises feil eller mangler som er selgers ansvar, skal selger innrømmes en rimelig frist for å bringe utstyret i henhold til oppgitte spesifikasjoner. Selger har bare ansvar for oppstått skade forvoldt ved egen, grov uaktsomhet.

Reparasjon

Reparasjoner etter utløpet av reklamasjonsfristen bekostes i sin helhet av kjøper. Forsendelser til og fra selgers verksted eller det verksted som foretar reparasjon på vegne av selger skjer for kjøpers regning og risiko. Dersom reparasjon foretas på kjøpers adresse, dekker kjøper reisetid og reise-, oppholds- og diettkostnader for personalet som foretar arbeidet. Mangler ved reparasjon må påvises av kjøper og evt. reklamasjon på reparasjonen må fremsettes uten ugrunnet opphold, og gjelder bare den feilen som er søkt reparert. Dersom det er ønskelig for leietager/kjøper å disponere utlånsprodukt til eget produkt er reparert, er det leietagers/kjøpers ansvar å dekke transportkostnader, samt leie for dette.

Retur
Retur av kjøpt utstyr innrømmes bare på lagervarer (evt på fjernlager i Norge) i ubrutt pakning, og kan bare foretas etter selgers samtykke. Retur skjer for kjøpers kostnad og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 85% av gjeldende salgsverdi og retur kan ikke påregnes etter 14 dager etter levering. Retur av brukt vare eller vare i åpnet emballasje krediteres i henhold til selgers vurdering av varens verdi.

Vilkår for annullering av avtale framgår av «Betingelser ved kjøp» under «Kjøpsvilkår». Lov om forbrukerkjøp gjelder ved privatkjøp. Begrensninger gjelder ved næringskjøp. Ved retur bærer kjøper, dersom ikke annet avtales, kostnadene ved frakten begge veier, samt godtgjør selger med et gebyr på kr 200,- for å dekke selgers kostnader ved det forutgående salget.

Handlekurv
Rull til toppen